RC Airmeet - Miting malega letalstva

 • Informacije za sodelujoče pilote,
 • Informacije za obiskovalce: urnik prireditve, lokacija, sodelujoči piloti in ponudniki hrane in pijače, prodajalci, foto in video material...
 • Prijavni obrazci za pilote, sodelujoče na delavnicah in poročevalce

Stran je še v delu, zaenkrat informacije najdete tudi na https://alcmodelarji.com

15. avgusta 2024 bomo organizirali 34. Miting malega letalstva in nadaljevali tradicijo. Miting malega letalstva je srečanje modelarjev, ki gradijo in letijo z letečimi maketami motornih in jadralnih letal. Letenje modelov, gnanih z batnimi, jet in elektro motorji ter jadralnih modelov je izredno zanimivo za gledalce, zato vas vabimo, da tudi letos ne zamudite tega edinstvenega dogodka.

34. Miting malega letalstva se bo začel ob 10. uri in se zaključil predvidoma ob 16. uri.

Prireditev bo na travnati in asfaltni stezi letališča Lesce. Za priznanja v posameznih kategorijah Alpskega pokala bodo modele ocenili nastopajoči modelarji po prikazanem letenju in po izgledu. Kampiranje tekmovalcev je možno na letališču. Med prireditvijo bo, na prireditvenem prostoru poskrbljeno za jedačo in pijačo. Motorna, jadralna in padalska sekcija ALC bodo pripravile predstavitev svojih dejavnosti, še posebej zanimiva bo predstavitev letal ALC Lesce. Organizirani bodo panoramski leti po znižani ceni. Stojnice modelarskih trgovin. Prijave tekmovalcev so mogoče najkasneje na dan prireditve do 7. ure na e-obrazcu, ki ga boste našli na dnu te strani. Vstopnina 7 € (samo za odrasle) je namenjena pokritju stroškov organizacije prireditve.

On Avgust 15th 2024, ALC Lesce modelers are organising 34rd traditional RC airmeet. Event is a meeting of remote control aircraft builders and pilots who are building and flying with powered (gas, nitro, jet, electro) and non-powered aircraft models which are very interesting for spectators. You are most welcome as competitor and as spectator.

34rd RC airmeet will begin at 10AM and finish at 4PM

Event will be held on grass and on tarmac runway of the airfield Lesce-Bled. For competiton purposes, models will be ranked by other pilots for its flying and apperance. Pilots can camp on the airfield. Pilots can register at latest on the event day till 7AM using form published on this pages in the following months or in person with event staff. Event organisation costs are covered with 7€ entrance fee for adults (no entrance fee for children).

Program 34. Miting malega letalstva – RC Airmeet Lesce
 • 8:00 Odpiranje vhoda za pilote – Pilot’s entrance opening
 • 9:00 Odpiranje vhodov za obiskovalce – Visitor entrance opening
 • 9:45 Briefing za pilote – Pilot’s briefing
 • 10:00 – 12:00 Modelarski program – RC flying program
 • 12:00 – 12:30 Letalski program Jadralne, motorne in padalske sekcije ALC – Glider aircraft, motor aircraft and parachuter’s program
 • 12:30 – 16:00 Modelarski program – RC flying program
 • 17:00 Podelitev priznanj – Winners ceremony

RC pilot briefing "room"

Pravila

Preden oddate prijavo na 34. Alpski pokal, preberite kratka pravila prireditve.

Pravila za Alpski pokal na mitingu malega letalstva ALC Lesce.

Vabimo vse letalske modelarje z RC modeli letal, helikopterjev in padal, ki želijo svoje modelarsko in aeromodelarsko znanje pokazati gledalcem na Mitingu malega letalstva Lesce. Organizator si pridržuje pravico zavrniti posamezne prijave, če izdelovalec makete ali maketa ne ustreza veljavnim predpisom za letenje z brezpilotnimi zrakoplovi v Republiki Sloveniji.

Tekmovalne kategorije in točkovanje

Ocenjevali bodo samo registrirani modelarji. Vsak od prijavljenih modelarjev bo ob registraciji prejel dva žetona, s katerima bo glasoval:

 • za najboljši model in
 • najboljše letenje

Ob koncu dogodka bomo razglasili dva zmagovalca v teh dveh kategorijah glede na zbrane žetone.

Vsak modelar bo prejel po en žeton za glasovanje v vsaki kategoriji. Prijavljeni modelarji prejmejo:

 • Žeton za topel obrok in žeton za pijačo zase in za spremljevalca
 • Žeton za glasovanje v kategoriji najboljši model in žeton za glasovanje v kategoriji najboljše letenje
 • Zapestnica za brezplačen vstop na prireditev za nastopajočega in spremljevalca

Če je za posamezen nastop predvidenih več modelarjev, je to potrebno navesti v prijavi, saj so kompleti žetonov in zapestnic pripravljeni vnaprej.

Vsi izvajalci morajo biti usposobljeni in registrirani po uredbah EU 2019/945 in 2019/947!

Vsi modelarji se morajo udeležiti “brifinga” pred začetkom leta!

Pravila letenja na dogodku:

Na prireditvi je možno leteti z modeli do 25 kg.

Območje letenja se nahaja nad vzletno-pristajalno stezo letališča Lesce. Na južni strani lahko letite do avtoceste, na severni strani pa največ 50 m do prostora za gledalce. Ta razdaljabo označena. Višina je omejena na 300 m nad terenom.

Vzleti in pristanki se lahko izvajajo na stezi za voženje letal ali na travi južno od steze za voženje letal. Avditorij bo 30 m od steze za vzletanje in pristajanje modelov.

Premikanje modela z delujočim motorjem je dovoljeno samo z dovoljenjem vodje leenja ali vodje štarta.

Vzlet modela je dovoljena samo z dovoljenjem vodje letenja.

V prostoru za modele se lahko zadržujejo samo prijavljeni modelarji in organizatorji. Nastopajoči nosijo rdeče zapestnice, organizatorji pa modre zapestnice.

Dovoljenje CAA Slovenija nas zavezuje k preverjanju usposobljenosti pilotov. Poleg teoretičnega usposabljanja in registracije, ki jo lahko dokažete s certifikati, so pomembne izkušnje modelarjev. Pričakujete lahko tudi vprašanja vodje prireditve, vodje starta ali vodje letov o vaših izkušnjah z letenjem in dogodki. Če ugotovimo, da je pilotov let nevaren za gledalce in udeležence, lahko vodja letenja pilotu prepreči vzlet ali prekine let z ukazom po zvočniku: Takoj pristani! Enako velja, če se izkaže, da je model prenevaren za letenje.

Hkrati lahko letijo skupine do 4 modelov. Če je skupina večja, mora biti razdeljena na dva nastopa. Dovoljeni so demonstracijski leti zračnega boja, dejanski zračni boj ni dovoljen.

Prijave

Prijave so možne kadarkoli pred dogodkom od objave prijavnice do 7.00 ure na dan dogodka.

Prijave se oddajo preko elektronskega obrazca, ki ga lahko izpolnite preko interneta na osebnem računalniku, tablici ali pametnem telefonu. Da bi se izognili zamudam, se prijavite čim prej. Vsak prijavljeni bo v 1-2 dneh prejel potrjeno prijavo, ki jo lahko pokaže na vhodu v prireditveni prostor.

Za registrirane modelarje bo urejen poseben vhod na prizorišče in ločeno parkirišče.

Vsak prijavljeni modelar bo ob prihodu podpisal posebno izjavo, da je seznanjen s pravili, da ima sklenjeno zavarovanje modelarja, da je ustrezno registriran in usposobljen ter da organizatorju dovoljuje uporabo osebnih podatkov za namen dogodka.

Izjavo lahko natisnete in podpišete pred prihodom.

 

 

Rules

Please read this short set of rules before submitting your registration for 34. Alpine Cup.

Rules of competition for Alpine Cup on Small aviation airshow Lesce.

We are inviting all remote control pilots which are ready to show their models and skill of flying to our spectators with models of aircraft, helicopters and parachutes to Lesce small aviation airshow. If pilot or model are not compliant with UAV rules in Republic of Slovenia, organiser can decline individual aplication.

Competition categories and scoring

Only you, registered modelers will be judging your coleagues. It will be done with two tokens which you will receive with your welcome kit on arrival. You will vote in two categories:

 • Best model
 • Best flying

At the end of the meet, winners will be anounced according to number of tokens they collect.

If one flying act requires more then one pilot, every pilot will receive it’s own set of tokens. The same goes for the rest of the welcome kit:

 • Hot meal token for the pilot and observer
 • Cold drink token for the pilot and observer
 • Two bracelets for unlimited pass to the field
 • Voting tokens for categories best model and best performance

If one flying act requires more then one model, that should be stated in the registration form since the welcome kits will be prepared in advance.

All pilots must be trained and registered according the EU regulation 2019/945 and EU 2019/947 and therefore must provide UAS Operator Registration Number while registering!

Pre-flight briefing is mandatory for all pilots!

Rules of flying on the RC meet:

Models weighing up to 25 kg can be flown at the event.

The flight area is over the Lesce airport runway. On the south side, you can fly to the highway, and on the north side, no more than 50m to the spectator area. This distance will be marked. The height is limited to 300m above the terrain.

Take-offs and landings may be made on the taxiway or on the grass south of the taxiway. The space for spectators will be 30m from the runway for taking off and landing models.

Movement of the model with the engine running is only permitted with the permission of the flight director or launch manager.

Take-off of the model is allowed only with the permission of the flight director.

Only registered performers and organizers can be in the model area. The performers will have red wristbands, while the organizers will have blue wristbands.

The CAA Slovenia permit requires us to check the qualifications of the pilots. In addition to theoretical training and registration, which you prove with certificates, the experience of modelers is important. You can also expect questions from the event manager, start manager or flight manager about your experience with flying and events. If we find that the pilot’s flight is dangerous for spectators and participants, the flight director can prevent the pilot from taking off or interrupt the flight with the command over the loudspeaker: Land immediately! The same applies if the model is found to be too dangerous to fly.

Groups of up to 4 models will be allowed to fly at the same time. If the group is larger, it will have to be split into two performances. Air combat demonstration flights are permitted, actual aerial combat is not permitted.

Registration

Registration is possible till one hour before the start of the competition.

Registration forms can be submitted via e-form from PC, MAC, tablet or smartphone (link below-green button). All registered pilots will receive confirmation QR code within 1-2 days which they will show when entering the airfield.

Special entrance and parking will be ready for registered pilots.

All pilots are obliged to sign a declaration in which they declare that he or she:

 • knows the rules
 • is insured
 • is registered and trained as UAV operator
 • allows the organiser to handle his or her personal data.

Declaration can be signed and printed before the event.

Regeln

Bitte lesen Sie die kurzen Wettbewerbsregeln, bevor Sie Ihre Anmeldung zum 32. Alpencup einreichen.

Wettkampfregeln für den Alpine Cup beim ALC Lesce RC Airmeet.

Wir laden alle Flugmodellbauer mit ferngesteuerten Modellflugzeugen, Modellhubschraber und Fallschirmen ein, die ihre Modell- und Modellflugkünste den Zuschauern beim Lesca Small Aviation Meeting zeigen möchten. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, einzelne Anmeldungen abzulehnen, wenn der Modellbauer oder das Modell die geltenden Vorschriften zum Fliegen unbemannter Luftfahrzeuge in der Republik Slowenien nicht erfüllt.

Wettbewerbskategorien und Wertung

Jetzt werden nur noch registrierte Modellbauer bewertet. Jeder der registrierten Modellbauer erhält bei der Registrierung zwei Token, mit denen er abstimmen wird für:

1
2
bestes Modell und für
das beste Fliegen

Am Ende der Veranstaltung werden wir zwei Gewinner in diesen beiden Kategorien entsprechend den gesammelten Token bekannt geben.

Bei mehreren registrierten Modellbauern für eine einzelne Leistung erhält jeder Modellbauer seinen eigenen Token-Satz. Gleiches gilt für andere Sachen, die Modellbauer auf Antrag erhalten:

 • Gutschein für eine warme Mahlzeit für sich und eine Begleitperson
 • Eine Getränkemarke für sich und eine Begleitperson
 • Armband für den freien Eintritt zur Veranstaltung für den Darsteller und die Begleitperson
 • Abstimmungstoken für die Kategorien bestes Modell und beste Leistung

Bei mehreren Modellbauern für einen individuellen Auftritt muss dies in der Bewerbung angegeben werden, da Token- und Bracelet-Sets vorab vorbereitet werden.

Alle Darsteller müssen gemäß den EU-Verordnungen 2019/945 und 2019/947 qualifiziert und registriert sein!

Alle Modellbauer müssen vor Flugbeginn am „Briefing“ teilnehmen!

Flugregeln bei der Veranstaltung:

Bei der Veranstaltung können Modelle mit einem Gewicht von bis zu 25 kg geflogen werden.

Das Fluggebiet befindet sich über der Landebahn des Flughafens Lesce. Auf der Südseite können Sie bis zur Autobahn und auf der Nordseite nicht weiter als 50 m zum Zuschauerbereich fliegen. Dieser Abstand wird markiert. Die Höhe ist auf 300m über dem Gelände begrenzt.

Starts und Landungen dürfen auf der Rollbahn oder auf dem Rasen südlich der Rollbahn erfolgen. Der Zuschauerraum wird 30 m von der Start- und Landebahn für startende und landende Modelle entfernt sein.

Das Bewegen des Modells bei laufendem Motor ist nur mit Genehmigung des Flugleiters oder Startleiters gestattet.

Der Start des Modells ist nur mit Erlaubnis des Flugleiters erlaubt.

Im Modellbereich dürfen sich nur registrierte Künstler und Veranstalter aufhalten. Die Darsteller tragen rote Armbänder, die Organisatoren blaue Armbänder.

Die CAA Slowenien-Genehmigung verpflichtet uns, die Qualifikationen der Piloten zu überprüfen. Neben der theoretischen Ausbildung und Anmeldung, die Sie mit Zertifikaten nachweisen, ist die Erfahrung von Modellbauern wichtig. Außerdem erwarten Sie Fragen des Eventmanagers, Startmanagers oder Flightmanagers zu Ihren Erfahrungen mit Fliegen und Events. Stellen wir fest, dass der Flug des Piloten für Zuschauer und Teilnehmer gefährlich ist, kann der Flugleiter mit dem Kommando über Lautsprecher das Anhalten des Piloten verhindern oder den Flug unterbrechen: Sofort landen! Gleiches gilt, wenn das Modell als zu gefährlich zum Fliegen befunden wird.

Gruppen von bis zu 4 Modellen dürfen gleichzeitig fliegen. Ist die Gruppe größer, muss sie auf zwei Vorstellungen aufgeteilt werden. Luftkampf-Demonstrationsflüge sind erlaubt, tatsächlicher Luftkampf ist nicht erlaubt.

Anmeldung

Bewerbungen sind jederzeit vor der Veranstaltung ab Veröffentlichung des Bewerbungsformulars bis 07:00 Uhr am Veranstaltungstag möglich.

Bewerbungen werden über ein elektronisches Formular eingereicht, das über das Internet auf einem PC, Tablet oder Smartphone ausgefüllt werden kann. Um Verzögerungen zu vermeiden, melden Sie sich bitte so bald wie möglich an. Jeder Anmelder erhält innerhalb von 1-2 Tagen eine bestätigte Anmeldung, die er am Eingang zum Veranstaltungsraum vorzeigt.

Für registrierte Modellbauer wird ein gesonderter Eingang zum Veranstaltungsort und ein separater Parkplatz organisiert.

Jeder registrierte Modellbauer unterschreibt bei seiner Ankunft eine besondere Erklärung, dass er mit den Regeln vertraut ist, dass er über eine Modellbauer-Versicherung verfügt, dass er ordnungsgemäß registriert und qualifiziert ist und dass er dem Veranstalter erlaubt, personenbezogene Daten zu diesem Zweck zu verwenden das Ereignis.

Sie können die Erklärung vor Ihrer Ankunft ausdrucken und unterschreiben.

Prijavni obrazci - Registration forms

RC pilot - Registration

(SLO) Prosim izpolnite prijavni obrazec in nam ga z gumbom SUBMIT pošljite. V izogib gneči pred začetkom prireditve, vas prosimo, da prijavo oddate vsaj en dan pred prireditvijo. V 1-2 dneh boste prejeli potrditev prijave (QR kodo), ki jo pokažete na vstopu na prireditveni prostor. Hvala.

(EN) Please fill out the registration form and send it to us by clicking SUBMIT. To avoid delays before the start of the event, we encourage you to submit your registration at least one day before the event. In 1-2 days you will receive registration confirmation (QR code) which you will show on entrance. Thank you.

 

Media registration

Vsako leto je na Mitingu malega letalstva precej interesa med fotografi in medijskimi poročevalci. Ker želimo biti pripravljeni na vas in vam skrajšati proceduro prihoda na prizorišče, vas prosimo, da se vnaprej prijavite s spodnjim obrazcem.

Fotografom in poročevalcem, ki jih bomo potrdili, bomo omogočili dostop na “air side”. Da boste lahko fotografirali modele in imeli stik s piloti. Seveda ne moremo omogočiti dostopa neomejenemu številu fotografov in poročevalcev, zato si pridržujemo pravico zavrnitve prijav.

RC meet draws a lot of attention among photographers and media every year. Since our desire is to be prepared for you and enable you smooth arrival to the grounds we prepared this form for your pre-registration to the event.

We will enable “air side” pass to all confirmed photographers and media reporters, so you will be able make good photographs and be able to speak with pilots. We will not be able to confirm unlimited number of photographers and media reporters.

 • info@alc.si
 • Begunjska cesta 10, Lesce, 4248 Lesce, Slovenija
 • +386 (31) 319 114
© 2024 Aeroklub Alpski Letalski center Lesce