Razpis za mesto upravnika- vodje letalske dejavnosti

AEROKLUB ALPSKI LETALSKI CENTER LESCE 

Razpisuje mesto upravnika – vodje letalske dejavnosti

OPIS NALOG

 • zagotavlja nemoteno operativno izvajanje društvenih dejavnosti,
 • vodi letenje in organizira vodenje letenja s strani ostalih članov,
 • skrbi za izvajanje strokovnega, izobraževalnega in športnega programa s področja letalstva,
 • sodeluje pri delu organov kluba,
 • vodi predpisano dokumentacijo kluba in letalske šole,
 • skrbi, da se letalska dejavnost (šolanje in trenaža) odvija v skladu s predpisi,
 • vodi dnevno evidenco o svoji prisotnosti na delu in jo za vsak mesec posreduje predsedniku kluba,
 • redno poroča o svojem delu predsedniku, upravnemu odboru društva in strokovnemu svetu,
 • skrbi za zagotavljanje rednega vzdrževanja letalskega parka in klubske infrastrukture,
 • skrbi za organizacijo vzdrževanja in čistoče objektov,
 • sodeluje pri finančni realizaciji plana,
 • zagotavlja vodenje sprotnega in pravilnega dokumentiranja izvajanja letalske dejavnosti,
 • vodi blagajniško poslovanje,
 • vodi evidenco članstva,
 • pripravlja položnice za članarino in nalet članom ter vodi evidenco o plačilih,
 • skrbi, da imajo letala veljavna dovoljenja za letenje,
 • skrbi za zavarovanja letal in ostalih osnovnih sredstev,
 • odgovarja za izvedbo sprejetih letnih planov dejavnosti,
 • podatke o naletu in opravljenih vzdrževalnih delih skladno z dogovorjenimi roki posreduje organizacijam za vzdrževanje stalne plovnosti,
 • izdeluje letna poročila o delu,
 • skrbi za prijave na razpise, pravočasno pripravo in oddajo vlog za pridobitev ali podaljšanje statusov društva (npr. nevladne organizacije v javnem interesu, ipd.),
 • izvajanje del, ki so potrebna za nemoteno uresničevanje načrtovanih obveznosti delavca, upoštevajoč znanja in sposobnosti delavca in opravljanje drugih del po navodilih predsednika,
 • opravlja vse druge naloge na osnovi veljavnih predpisov in sklepov upravnega odbora društva ter strokovnega sveta.

MINIMALNE ZAHTEVE 

 • spol moški/ ženski
 • jezik slovensko / angleško / zaželeno nemško
 • starost 25 let ali več 
 • vozniški izpit kategorije B
 • komunikativnost
 • potrdilo o nekaznovanosti
 • znanje dela z računalnikom – osnovni programi kot so Word, Excel.
 • pripravljenost na prilagojen čas dela (poletna sezona – povečan obseg del, zimska sezona zmanjšan obseg del)
 • najmanj licenca jadralnega in motornega pilota
 • sposobnost samostojnega vodenja
 • zaželeno da: 
  • ima kandidat pooblastilo učitelja motornega in jadralnega letenja
  • ima kandidat pooblastilo vlečnega pilota
  • je član AK ALC Lesce
  • ima status samostojnega podjetnika
 • poskusno sodelovanje 6 mesecev

VLOGA NAJ VSEBUJE: 

 1. ime in priimek ter osebne podatke vključno z izobrazbo in seznamom letalskih licenc 
 2. kratek življenjepis 
 3. opredelitev prednostnih nalog, kot jih vidi sam/-a v vlogi upravnika
 4. področja pri katerih ocenjuje potrebo po dodatni pomoči za dobro delovanje kluba

Z izbranim kandidatom se bomo pogovorili o možnih oblikah dela v Aeroklubu ALC Lesce.

ROK ZA ODDAJO VLOGE

Rok za oddajo vloge je 08.03.2024. 

Vloge poslati po pošti na naslov: 

Aeroklub ALC Lesce 

Begunjska cesta 10

4248 Lesce

Slovenija

ali na elektronski naslov: info@alc.si

  Comments are closed